: №01605-2019-0029 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 37/12.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.11.2019г.

15.11.2019 г.

1.„Решение № 37/12.11.2019 г. за откриване на процедурата”;

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги”;

3.„Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”;

4. „Технически  характеристики на електрически винтов крик”;

5. „Техническа спецификация”;

6.„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”;

7. „Проект на договор”;

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”;

3. Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”;

 

25.11.2019г.

Разяснение № 35-00-613 от 25.11.2019 г.

 

02.12.2019г.

Разяснение № 35-00-613 от 02.12.2019 г.

 

06.12.2019г.

„Разяснение № 35-00-642 от 06.12.2019г.”

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??