№01605-2020-0001 „Извършване на подемен ремонт с възстановителен ремонт, за едногодишен период на 5 броя модернизирани електрически локомотиви с №№ 46219.2, 46229.1, 46231.7, 46238.2 и 46242.4, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 1/06.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.01.2020г.

 

09.01.2020 г.

1.Решение №1/06.01.2020г. за откриване на процедурата

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

4. Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт с възстановителен ремонт, за едногодишен период на 5 броя модернизирани електрически локомотиви  с  №№ 46219.2, 46229.1, 46231.7, 46238.2 и 46242.4,  собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

5. Методика за оценка на офертите

6. Нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, размерни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП”ЕООД/

7Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”

3. Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??