№ 01605-2017-0040 „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 46/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.12.2017 г.

29.12.2017 г.

„Решение №46/29.12.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

„Проект на договор”

„Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” - Приложение № 1 към проекта на договора, ведно с приложения към нея”

„Образци на документи”

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??