№ 01605-2017-0040 „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 46/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.12.2017 г.

29.12.2017 г.

Решение №46/29.12.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” - Приложение № 1 към проекта на договора, ведно с приложения към нея

Образци на документи

22.02.2018

Протокол № 2 от 22.02.2018 г. от работата на Комисията

02.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

16.05.2018 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите

Решение № 13/16.05.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, по обособени позиции.

18.06.2018 г.

Информация при производство на обжалване - изх. № 03-10-140/18.06.2018 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??