№ 01605-2016-0027 „Доставка на 160 броя моноблокови колела за ЕМВ серии 30 и 31” за едногодишен период за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.12.2016 г.

 

 

  1. Пазарни консултации на основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП
  2. Решение за откриване на процедурата № 43 /05.12.2016 г.
  3. Обявление за поръчка – комунални услуги;
  4. Документация за участие.
  5. Технически условия за доставка на моноблокови колела от валцована нелегирана стомана за колооси за електрически мотрисни влакова, БДЖ серия 30/31, в съответствие с изискванията на БДС EN 13262:2004 + А2:2011

 

06.01.2017 г.

Съобщение

 

18.01.2017 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №3/18.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??