№ 01605-2016-0024 „Доставка на буксови пружини, люлкови пружини от вторичното окачване и пружини от ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №38/11.10.2016 г. на Управителя на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.10.2016 г.

 

„Решение № 38/11.10.2016 г. за откриване на процедурата” 

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

„Технически изисквания за доставка на буксови пружини, люлкови пружини от вторичното окачване и пружини от ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

„Техническа спецификация за доставка на буксови пружини, люлкови пружини от вторичното окачване и пружини от ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

„Спецификация за партидност, срокове и място за доставка на буксови пружини, люлкови пружини от вторичното окачване и пружини от ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

„Документация за участие”

 

12.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

12.01.2017 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите” 

„Решение №2/12.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

 

02.03.2017 г.

„Договор № 32/13.02.2017 г., за обособена позиция №2”

„Договор № 40/28.02.2017 г., за обособена позиция №1”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

28.07.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР № 40/ 28.02.2017 г.

30.08.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР № 32/ 13.02.2017 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??