№ 01605-2019-0034 „Доставка на ценни образци, отпечатани под финансов контрол за дейността билетоиздаване на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №41/09.12.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.12.2019г.

09.12.2019 г.

Решение №41/09.12.2019г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

Технически изисквания за обособена позиция №1 – Бланков билет - обр. 310 до 100 км.;

Технически изисквания за обособена позиция №2 – Бланка за електронно издаване на билет RCT2 в международно съобщение;

Технически изисквания за обособена позиция №3 – Бланков билет - обр. КП 313-А;

Технически изисквания за обособена позиция №4 – Военен бланков билет;

Проект на договор

Образци на документи

 

14.01.2020 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

24.01.2020 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №3/24.01.2020 г.  на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка” 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??