№ 01605-2019-0018 Сключване на рамково споразумение с предмет: ”Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от три години ”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение №23/09.08.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.08.2019 г.

12.08.2019 г.

Решение №23/09.08.2019 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

13.08.2019 г.

Условия за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение  по ЗОП и указания за подготовка на офертата.

„Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01-2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т).

Рамково споразумение - проект.

 Договор – проект

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

 Приложения № 2  Образец на „Техническо предложение”;

 Приложения № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??