Доставка на диоди тип D 855-320R-12 и тиристори тип TR 955L-250-12NKL за електрически локомотиви серии 44 и 45", необходими за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 18/30.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2016-0012 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 30.03.2016 г.

 

 

Решение за откриване на процедурата

 

Обявление

 

Документи за участие:

 

1. Документация за участие.

 

19.05.2016 г.

Протокол № 1/10.05.2016 г.

 

09.06.2016г.

Съобщение

 

21.07.2016г.

Протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 от ЗОП, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение № 17/21.07.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълните

 

26.08.2016г.

1. Договор № 184 от 19.08.2016 г.

2. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане/усвояване на  гаранциите за участие.

19.9.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??