№ 01605-2017-0035 „Доставка на големи зъбни колела, малки зъбни колела и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 42/15.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.12.2017 г.

18.12.2017 г.

„Решение № 42/15.12.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

 

19.12.2017 г.

Документация за участие:

 Условия за участие в открита процедура по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата

„Технически изисквания за доставка на големи зъбни колела(ГЗК), малки зъбни колела(МЗК) и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45”

„Техническа спецификация за доставка на големи зъбни колела(ГЗК), малки зъбни колела(МЗК) и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45, с приложени чертежи”

„Партидна спецификация за срок и място на доставка на големи зъбни колела(ГЗК), малки зъбни колела(МЗК) и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45”

Проект на договор

Образци на документи

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??