01605-2016-0022 "Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”. Процедурата на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП е открита с Решение № 36/13.09.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по – горе уникален номер на 13.09.2016 г.

 

 

Решение №36/13.09.2016 г. за откриване на процедурата

                                                       

Покана до „АТС – БЪЛГАРИЯ” ООД

 Покана до „НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД

 Покана до „КОПИЛИНК” ЕООД

 Покана до „РОЕЛ 98” ООД

Покана до КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”

Покана до „РОНОС” ООД

Приложения към поканата за участие: 

Приложение №1 - Техническа спецификация за обособена позиция №1 „Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали

Приложение №2 – Техническа спецификация за обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”

Приложение №3 до Приложение №8 към поканата

 

20.09.2016 г.

Разяснения изх. № 03-10-159/20.09.2016

 

01.02.2017 г.

Доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл. 103, ал.3 от ЗОП.

Решение №4/01.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

 

17.03.2017г.

Договор №46/02.03.2017г., за обособена позиция №1.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??