„Доставка на изделия от стомана”, за едногодишен период за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД Обществена поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение №18/21.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2015-0015 на 21.08.2015г.

 

1.Решение № 18 / 21.08.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3.Техническа спецификация за доставка на изделия от стомана за едногодишен период за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и Пр.1-Спецификация на изделия от стомана за едногодишен период за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

4. Документация за участие

 

08.09.2015 г.


Разяснения изх.№ 35-00-754/08.09.2015 г.

 

02.10.2015 г. 

Протокол № 1

 

03.11.2015г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

28.12.2015 г.
Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение №5/28.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособена позиция №3

Решение №6/28.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособени  позиции  №1, №2, №4, №5 и №6

 

26.01.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите на участника в процедурата

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??