С Решение № 30/05.09.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД е открита процедура (открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП), с предмет: „Доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 13 /тринадесет/ обособени позиции”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е УНП №: 01605-2017-0023.

 

Решение № 30/05.09.2017 г., с ID № 803856 в РОП на АОП;

Обявление за обществената поръчка- кумунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 803859 и № в ОВЕС: 2017/S 171-351143 от дата 07.09.2017 г.

Документация за участие:

  1. Указания за участие;
  2. „Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони – ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01- Приложение № 1;
  3. Техническа спецификация за доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение №2;
  4. Технически изисквания за доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение №3;
  5. Партидна спецификация за доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период- Приложение 4;
  6. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”, делима на 13 обособени позиции- отнасяща се само за обособени позиции №№ 2, 5, 8, 9, 12 и 13 вкл. – Приложение № А
  7. Образци на документи.

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??