№ 01605-2019-0002 „Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за първичното окачване на електрически локомотиви серии 44, 45 и 46200, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за двегодишен период”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №2/30.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.01.2019 г.

30.01.2019 г.

„Решение № 2/30.01.2019 г. за откриване на процедурата”  

„Обявление за  поръчка – комунални услуги” 

„Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за „Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове, за електрически локомотиви серии 44, 45 и 46”

„Техническа спецификация за доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 44, 45 и 46, с приложени чертежи за всички обособени позиции”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

 

06.02.2019 г.

„Решение № 1/06.02.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”  

Променени документи от документацията за участие:

„Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

 

18.02.2019 г.

„Разяснение изх. №36-00-181/18.02.2019 г.”  ​

 

11.03.2019 г.

„Протокол №1 от 06.03.2019 г.”  

Debug: ??x??