№ 01605-2018-0017„Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за електрически мотрисни влакове, серия 30 и 31, доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на ТПС, и доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажи”. Обществената поръчка е разделена на 8/осем/ обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.11.2018 г.

 

    1.Решение за откриване на процедурата № 31/02.11.2018 г.

                                                                 

    2.Обявление за поръчка – комунални услуги.

 

06.11.2018 г

 

             Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

              Технически изисквания и спецификация за „Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за електрически мотрисни влакове, серия 30 и 31, доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на ТПС, и доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажи”;

             „Технически условия за доставка на моноблокови колела от валцована нелегирана стомана  за колооси за електрически мотрисни влакове, БДЖ серия 30/31”, в съответствие с изискванията на БДС EN 13262:2004 +А2:2011, съгласно ППП_ПЛС 802-1812, издание, януари 2012 г.;

             „Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на тягов подвижен състав (ТПС)”, в съответствие с изискванията на UIC 810 -1 и UIC 810 – 2, съгласно ППП_ПЛС 810-1/12, изд. Ноември 2012 г. ;

               Тeхническа спецификация за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени на ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съгласно ППП_ПЛС 801- 3/14, издание, Април 2014 г.;

               Проект на договор за обособена позиция №1;

               Проект на договор за обособена позиция №2;

               Проект на договор за обособена позиция №3, 4, 5, 6 и 7;

               Проект на договор за обособена позиция №8;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ:

 

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №4

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??