№ 01605-2017-0007 Сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на накладки за подвижен железопътен състав на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от три години”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №10/02.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.03.2017 г.

06.03.2017 г.

„Решение № 10/02.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

 

07.03.2017 г.

„Техническа спецификация за доставка на накладки за ПЖПС собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ТС 7.5-3/1-2015”

„Документация за участие”

 

12.04.2017 г.

„Съобщение”

 

27.04.2017 г.

Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №12/27.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение”

 

19.06.2017 г.

„Рамково споразумение № 144/14.06.2017 г., за обособена позиция №1”

„Рамково споразумение №145/14.06.2017 г., за обособена позиция №2”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

 

23.06.2017 г.

„Покана за участие №03-10-92/23.06.2017 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-92/23.06.17 г.”

„Покана за участие №03-10-93/23.06.2017 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-93/23.06.17 г.”

 

13.07.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 „Решение №20/13.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

 

18.08.2017 г.

„Договор № 174/03.08.2017 г. за обособена позиция №1”

„Договор № 177/10.08.2017 г. за обособена позиция №2”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №1 и №2

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??