№ 01605-2017-0007 Сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на накладки за подвижен железопътен състав на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от три години”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №10/02.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.03.2017 г.

06.03.2017 г.

„Решение № 10/02.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

 

07.03.2017 г.

„Техническа спецификация за доставка на накладки за ПЖПС собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ТС 7.5-3/1-2015”

„Документация за участие”

 

12.04.2017 г.

„Съобщение”

 

27.04.2017 г.

Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №12/27.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение”

 

19.06.2017 г.

„Рамково споразумение № 144/14.06.2017 г., за обособена позиция №1”

„Рамково споразумение №145/14.06.2017 г., за обособена позиция №2”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

 

23.06.2017 г.

„Покана за участие №03-10-92/23.06.2017 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-92/23.06.17 г.”

„Покана за участие №03-10-93/23.06.2017 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-93/23.06.17 г.”

 

13.07.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 „Решение №20/13.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

 

18.08.2017 г.

„Договор № 174/03.08.2017 г. за обособена позиция №1”

„Договор № 177/10.08.2017 г. за обособена позиция №2”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №1 и №2

 

25.04.2018г.

Информация за приключен договор

 

14.06.2018 г.


„Покана за участие №03-10-134/14.06.2018 г.”


„Приложения към покана за участие №03-10-134/14.06.18 г.”


„Покана за участие №03-10-135/14.06.2018 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-135/14.06.18 г.”

 

10.07.2018г.

 1. „Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

2. Решение №20/10.07.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции.

 

11.09.18 г.

Договор № 205/17.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция №2 

 

26.09.2018г.

Информация за приключил договор

 

 03.10.2018г. 

 Решение №8/03.10.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 - „Доставка на накладки с триеща площ 2х175 см2”.

 

22.10.18 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №1, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 18.10.2018 г.

 

31.10.2018 г.

„Покана за участие №03-07-929/31.10.2018 г.”

„Приложения към покана за участие №03-07-929/31.10.2018 г.”

 

20.11.2018г.

 

 „Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”              

Решение №29/20.11.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалния изпълнител и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1.

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??