№ 01605-2017-0008 „Доставка на накладки за подвижен железопътен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №11/06.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.03.2017 г.

 

06.03.2017 г.

„Решение № 11/06.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-44/06.03.17 г.”

„Покана за участие №03-10-45/06.03.17 г.”

„Приложения към поканата за участие”

 

23.03.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

 „Решение №8/23.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

06.04.2017 г.

„Договор № 82/30.03.2017 г.” 

 „Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??