№ 01605-2017-0008 „Доставка на накладки за подвижен железопътен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №11/06.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.03.2017 г.

 

06.03.2017 г.

„Решение № 11/06.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-44/06.03.17 г.”

„Покана за участие №03-10-45/06.03.17 г.”

„Приложения към поканата за участие”

 

23.03.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

 „Решение №8/23.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

06.04.2017 г.

„Договор № 82/30.03.2017 г.” 

 „Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??