№01605-2017-0002 „Доставка на никел-кадмиеви акумулаторни батерии с напрежение 24V и капацитет 275 ±10Ah за пътнически вагони, за едногодишен период, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 3/18.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.01.2017г.

 

1.Решение № 3 /18.01.2017 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

3.Техническа спецификация за акумулаторни батерии 24V 275 Ah ±10Ah за пътнически вагони.

4.Спецификация за „Доставка на никел-кадмиеви акумулаторни батерии с напрежение 24V и капацитет 275±10Ah за пътнически вагони, за едногодишен период, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

5.Документация

 

13.03.2017г.

Протокол № 2 от работата на Комисията

 

04.04.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

12.04.2017г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”
„Решение №11/12.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”.

 

02.06.2017г.

„Договор №133/25.05.2017г.”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

30.10.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??