№ 01605-2017-0031 „Доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №38/22.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 24.11.2017 г.

 

„Решение № 38/22.11.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

„Техническа спецификация на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

 

29.12.2017 г.

„Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие № 03-10-206/29.12.2017 г.”

 

30.12.2017 г.

„Решение № 7/29.12.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”

Debug: ??x??