№ 01605-2019-0019 „Доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за период от три години”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №24/12.08.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.08.2019г.

12.08.2019 г.

Решение №24/12.08.2019г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата 

Технически изисквания за „Доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години” със следните приложения :

       -Техническа спецификация за доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за три години

     -Спецификации за доставка на препарати за първата, втората итретата година от договора

       -Приемно-предавателен протокол-образец

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Образци на документи

 

24.09.2019 г.

Протокол №1/09.09.2019г.

 

25.10.2019 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

21.11.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 30/21.11.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка” 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??