“Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година” Обществена поръчка с предмет: № 01605-2017-0022 “Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №29/23.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 23.08.2017г.

 

Решение №29/23.08.2017 г. за откриване на процедурата -

Обявление за поръчка – комунални услуги

Обобщена техническа спецификация за доставка на препарати за почистване на подвижен железопътен състав и помещения.

Спецификация за доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за една година.

Документация за участие

 

03.10.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

16.10.2017г.
„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”


„Решение №28/16.10.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции с №№1,3,4, 5 и 6”.

„Решение №10/16.10.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №2”.

 

01.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №2

 

27.11.2017г.
1.Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №1, №3, №4, №5 и №6”
2.„Договор №254/20.11.2017г. за обособени позиции №1, №3, №4 и №5”
3.„Договор №255/20.11.2017г. за обособена позиция №6”

 

31.10.2018 г.

Информация за приклюване на дог. 254/20.11.2017 г. с "Хигиенно- медицинска индустрия" ЕООД 

Информация за приклюване на дог.255/20.11.2017 г. с " Кукуда грип" ООД

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??