№ 01605-2016-0023 “Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 37/03.10.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.10.2016г.

 

Документи за участие:


1.Решение № 37 / 03.10.2016 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка


3.Технически изисквания и изисквания към фирмите участници

4.Обобщена техническа спецификация за доставка на препарати за почистване на подвижен железопътен състав и помещения

5.Условия за участие в публично състезание по ЗОП и указания за подготовка на офертата

5.Проект на договор

6.Приложения - Образци на документи

 

09.11.2016г.
 

Протокол №1/26.10.2016 г.

 

22.11.2016г.
„СЪОБЩЕНИЕ”

 

09.12.2016г.
„Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”
Решение №26/09.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”
Решение №26/09.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №2 и №3”.

 

05.01.2017г.

Обявление за прекратяване на процедурата по об. поз. №2 и об. поз.№3

 

27.01.2017г.
1.Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

2.„Договор №10 от 23.01.2017 г. за обособени позиции №1, №4, №5, №6 и №7”

 

23.10.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??