Доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на персонал от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 7/21.05.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2015-0006 на 21.05.2015 г.

Документи за участие


1.Решение № 7 / 21.05.2015 г. за откриване на процедурата


2.Обявление за обществената поръчка


3.Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”


4.Спецификация за доставка за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”


5.Документация за участие

 

 29.05.2015 г.

Разяснения изх.№ 35-00-458/29.05.2015 г.

 

02.06.2015 г.


Разяснения изх.№ 35-00-479/02.06.2015 г.

 

08.06.2015 г.


Разяснения изх.№ 35-00-484/08.06.2015 г.

 

11.06.2015 г.

Разяснения изх.№ 35-00-502/11.06.2015 г.

 

13.07.2015 г. 

Портокол №2

 

24.09.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

22.10.2015г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП
Решение №19/22.10.2015 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД-за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

12.12.2015 г.

Договор №200/27.11.2015 год. за обособени позиции №1, №2 и №5
Договор №207/02.12.2015 год. за обособени позиции №3 и №4

 

14.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 200/ 27.11.2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 207/ 02.12.2015 год.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??