№ 01605-2019-0022 "Доставка на работно и специално работно облекло за персонала на "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД / с две обособени позиции/", открита с Решение № 28/24.09.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 27.09.2019 г.

27.09.2019 г.

Документация за участие:

1.  Решение за откриване на процедурата № 28/24.09.2019г.

           2.      Обявление за обществената поръчка

          3.     Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовката на офертата.

4.     Технически характеристики за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

5.      Технически изисквания на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

6.      Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

7.      Договор – проект

8.      Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

2. Приложения № 2.1 и №2.2. Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции;

3.Приложения № 3.1. и №3.2. - Образци на „Ценово предложение” по обособени позиции;

 

16.10.2019 г.

Разяснение изх. № 34-00-256/16.10.2019г.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??