№ 01605-2018-0015 „Доставка на резервни части за ДМВ Дезиро, серия 10”, делима на 19 /деветнадесет/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №27/24.10.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.10.2018 г.

27.10.2018 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Технически изисквания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за ДМВ Дезиро, серия 10”, за едногодишен период, с приложена Техническа  спецификация  за доставка на резервни части за ДМВ Дезиро, серия 10;

Проект на договор

Приложения – образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №3.19

 

29.10.2018 г.

Решение № 27/24.10.2018 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

16.11.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-223/16.11.18 г.”

 

14.12.2018 г.

Протокол №2/11.12.2018 г.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??