№ 01605-2018-0018 „Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви, серии 43, 44 и 45”, за едногодишен период, включваща 8 /осем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №32/06.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.11.2018 г.

08.11.2018 г.

Решение № 32/06.11.2018 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация за необходимите за доставка  резервни части за електрическо оборудване на електрически локомотиви, серии 43,44 и 45;

 Технически изисквания за „Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви серии 43,44 и 45”;

Проект на договор

Приложения – образци:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №3.8

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??