№ 01605-2018-0018 „Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви, серии 43, 44 и 45”, за едногодишен период, включваща 8 /осем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №32/06.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.11.2018 г.

08.11.2018 г.

Решение № 32/06.11.2018 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация за необходимите за доставка  резервни части за електрическо оборудване на електрически локомотиви, серии 43,44 и 45;

 Технически изисквания за „Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви серии 43,44 и 45”;

Проект на договор

Приложения – образци:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №3.8

 

 

18.02.2019 г.
Съобщение

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??