: № 01605-2017-0037 „Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45”.Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №45/28.12.2017г. на Управителя на ''БДЖ-Пътнически превози'' ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.01.2018 г.

    1.Решение за откриване на процедурата № 45/28.12.2017 г.

    2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

      3.Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания за подготовка на офертата;

    4.Техническа спецификация за доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45;

   5.Технически изисквания за доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период ;

     6.Партидна спецификация със срок и място на доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45;

    7.Проект на договор;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??