№ 01605-2017-0037 „Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45”.Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №45/28.12.2017г. на Управителя на ''БДЖ-Пътнически превози'' ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.01.2018 г.

    1.Решение за откриване на процедурата № 45/28.12.2017 г.

    2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

      3.Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания за подготовка на офертата;

    4.Техническа спецификация за доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45;

   5.Технически изисквания за доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период ;

     6.Партидна спецификация със срок и място на доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45;

    7.Проект на договор;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

 

27.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

26.04.2018г.

1.  „Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”             

2. Решение №8/26.04.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции.

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??