№ 01605-2017-0010 „Доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС”. Публично състезание по ЗОП, открито с Решение №13/23.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 23.03.2017 г.

„Решение № 13/23.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

„Техническа спецификация за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрическия ТПС”

„Технически изисквания за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, и приложения към тях”

„Документация за участие”

 

06.06.2017 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

10.07.2017 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участника, разглеждането, оценка и класирането на офертата”

„Решение №19/10.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №№ 4, 5, 7, 12, 14, 15 и 16

„Решение №5/10.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 17

25.07.2017 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 17

 

17.08.2017 г.

„Договор № 171/02.08.2017 г. за обособени позиции №№4, 5, 7, 12 и 14”

„Договор № 172/02.08.2017 г. за обособени позиции №15 и №16”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчказа обособени позиции №№4, 5, 7, 12, 14, 15 и 16


17.04.2018 г.

Информация за приключване на договор № 171/02.08.2017 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??