№ 01605-2017-0010 „Доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС”. Публично състезание по ЗОП, открито с Решение №13/23.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 23.03.2017 г.

„Решение № 13/23.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

„Техническа спецификация за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрическия ТПС”

„Технически изисквания за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, и приложения към тях”

„Документация за участие”

 

06.06.2017 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

10.07.2017 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участника, разглеждането, оценка и класирането на офертата”

„Решение №19/10.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №№ 4, 5, 7, 12, 14, 15 и 16

„Решение №5/10.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 17

25.07.2017 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 17

 

17.08.2017 г.

„Договор № 171/02.08.2017 г. за обособени позиции №№4, 5, 7, 12 и 14”

„Договор № 172/02.08.2017 г. за обособени позиции №15 и №16”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчказа обособени позиции №№4, 5, 7, 12, 14, 15 и 16


17.07.2018 г.

Информация за приключване на договор № 171/02.08.2017г.

Информация за приключен договор № 172/ 02.08.2018 г.,

 

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??