№ 01605-2017-0038 „Доставка на резервни части за скоростомерна инсталация тип „Хаслер” (тахографи тип RT9 и RT12, нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 и тахопреобразуватели) за ТПС на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 44/28.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.12.2017 г.

28.12.2017 г.

„Решение за откриване на процедурата № 44/28.12.2017 г.”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за „Доставка на резервни части за скоростомерна инсталация тип „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT9 и RT12, нерегистриращи скоростомери тип A16 и А28 и тахопреобразуватели) за ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД””

„Техническа спецификация за „Доставка на резервни части за скоростомерна инсталация тип „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT9 и RT12, нерегистриращи скоростомери тип A16 и А28 и тахопреобразуватели) за ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД””

„Проект на договор”

„Образци на документи”

12.01.2018 г.

Разяснение изх. № 35-00-12/12.01.2018 г.

30.01.2018 г.

Протокол № 2 от 30.01.2018 г. от работата на Комисията

 

15.02.2018 г.

Съобщение

08.03.2018г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите


Решение № 6/08.03.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??