№ 01605-2017-0038 „Доставка на резервни части за скоростомерна инсталация тип „Хаслер” (тахографи тип RT9 и RT12, нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 и тахопреобразуватели) за ТПС на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 44/28.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.12.2017 г.

28.12.2017 г.

„Решение за откриване на процедурата № 44/28.12.2017 г.”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за „Доставка на резервни части за скоростомерна инсталация тип „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT9 и RT12, нерегистриращи скоростомери тип A16 и А28 и тахопреобразуватели) за ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД””

„Техническа спецификация за „Доставка на резервни части за скоростомерна инсталация тип „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT9 и RT12, нерегистриращи скоростомери тип A16 и А28 и тахопреобразуватели) за ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД””

„Проект на договор”

„Образци на документи”

12.01.2018 г.

Разяснение изх. № 35-00-12/12.01.2018 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??