№ 01605-2019-0038 „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период“ , открита с Решение № 46/31.12.2019г. на Управител и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.01.2020 г.

03.01.2020 г.

Документация за участие:

1. Решение за откриване на процедурата № 46/31.12.2019 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на  “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

5. Техническа спецификация за „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на  “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период

6. Техническа спецификация ТО-ТС-03.01.01.03-2014/1          

7. Партидна спецификация за „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на  “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

8. Методика №1 за оценка на офертите за обособени позиции от №1 до №11;

9. Методика №2 за оценка на офертите за обособени позиции от №12 до №13;

10. Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

2. Приложения № 2.1 ÷ № 2.13 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №13;

3. Приложения № 3.1 ÷ № 3.13 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №13;

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??