№01605-2019-0017 ”Доставка на униформени обувки за нуждите на персонала от "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 22/24.07.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.07.2019 г.

26.07.2019 г.

Решение № 22/24.07.2019г.  за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

29.07.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за униформени обувки зимни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Техническа спецификация за униформени обувки летни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Спецификация за доставка на униформени обувки  за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Проект на договор

Приложения -  образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка; Образци на документи  - 

Приложение   № 2 

Приложение   № 3

 

 

Debug: ??x??