Доставка,, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия на 2 бр.ЕМВ серия 32 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №23/24.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0020 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 24.09.2015 г.

 

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Технически изисквания за доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на система за търговско измерване на електрическа енергия на ЕМВ серия 32 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Документация за участие

 

26.10.2015 г.
Съобщение на Комисията, назначена със Заповед №630/23.10.2015г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

18.11.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 20/18.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

18.12.2015 г

„Договор №217/11.12.2015г.”

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

 

03.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??