Доставка,, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия на 2 бр.ЕМВ серия 32 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №23/24.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0020 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 24.09.2015 г.

 

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Технически изисквания за доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на система за търговско измерване на електрическа енергия на ЕМВ серия 32 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Документация за участие

 

26.10.2015 г.
Съобщение на Комисията, назначена със Заповед №630/23.10.2015г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

18.11.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 20/18.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

18.12.2015 г

„Договор №217/11.12.2015г.”

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

 

03.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

 

Debug: ??x??