№ 01605-2019-0011 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.05.2019 г.

П0

1. Решение за откриване на процедурата № 13/08.05.2019 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания на Възложителя;

5. Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите от документацията за участие.

6. Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

 

07.06.2019г.

Протокол №1/31.05.2019 г

 

28.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??