№ 01605-2019-0011 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.05.2019 г.

 

1. Решение за откриване на процедурата № 13/08.05.2019 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания на Възложителя;

5. Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите от документацията за участие.

6. Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /ЕЕДОП/;

2. Приложение № 2 - Образец на Техническо предложение;

3. Приложение № 3 - Образец на Ценово предложение;

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??