№01605-2019-0035 ”Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение за период от 12 месеца”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 43/09.12.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.12.2019 г.

12.12.2019 г.

Решение №43/09.12.2019 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

13.12.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация  за „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение за период от 12 месеца”

Проект на договор

Приложения -  образци:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка

Приложение  № 2 - Образец на „Техническо предложение

Приложение № 3  - Образец  на „Ценово предложение

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??