Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година”.Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение №32/21.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2015-0028, на сайта й с дата: 21.12.2015 г.

 

 

Решение №32/21.12.2015 г. за откриване на процедурата

Покана за участие


Приложения към поканата за участие

 

24.02.16 г.

Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП

Решение №3/24.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

28.03.16 г.

Договор №43/21.03.2016 г.
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

22.11.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР №43/21.03.2016 г.


 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??