№ 01605-2017-0036 „Изработване и доставка на работно и специално работно облекло за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2017 г.” Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №43/20.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 22.12. 2017 г.

Решение №43/ 20.12. 2017 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ– Пътнически превози” ЕООД

Спецификация за количествата, адреси и лица за контакт при доставка на работно и специално работно облекло през 2017 г. за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Образци на документи

 

26.01.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие № 03-10-13/26.01.18г.

 

29.01.2018 г.

Решение №2/26.01.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??