№ 01605-2017-0036 „Изработване и доставка на работно и специално работно облекло за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2017 г.” Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №43/20.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 22.12. 2017 г.

Решение №43/ 20.12. 2017 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ– Пътнически превози” ЕООД

Спецификация за количествата, адреси и лица за контакт при доставка на работно и специално работно облекло през 2017 г. за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Образци на документи

 

26.01.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие № 03-10-13/26.01.18г.

 

29.01.2018 г.

Решение №2/26.01.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 

27.03.2018 г.

Протокол №1/15.02.2018 г.

Протокол №2/01.03.2018 г.

 

27.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

16.05.2018 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №12/16.05.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции

 

 

23.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 19.07.2018 г.

Договор №154/06.07.2018 г. за обособена позиция №1

Договор №159/11.07.2018 г. за обособена позиция №2 

 

07.11.2018г.

Информация за приключен договор 

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??