№ 01605-2017-0036 „Изработване и доставка на работно и специално работно облекло за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2017 г.” Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №43/20.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 22.12. 2017 г.

Решение №43/ 20.12. 2017 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Технически изисквания за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на “БДЖ– Пътнически превози” ЕООД

Спецификация за количествата, адреси и лица за контакт при доставка на работно и специално работно облекло през 2017 г. за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Образци на документи

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??