№ 01605-2019-0007 „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви, извън експлоатация серии 44000 и 45000 /68Е/, с номера № 44 070, 45 085, 44 087, 44 150, 45 157, 45 160, 44 190, 45 204, 45 187, 45 205, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период“. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №8/04.04.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.04.2019 г.

 

08.04.2019 г.

„Решение № 8/04.04.2019 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

09.04.2019 г.

 

Документация за участие:

 

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

 

„Технически условия за „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви, извън експлоатация серии 44000 и 45000 /68Е/, с номера № 44 070, 45 085, 44 087, 44 150, 45 157, 45 160, 44 190, 45 204, 45 187, 45 205, собственост на   „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период” и нормативни документи, правилници, инструкции, предписания, протоколи и размерни карти на  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, посочени в раздел III и IV на Технически условия”

 

„Спецификация на нови части, възли и материали, определени за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти” на 10 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000, в допълнение на Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44000 и 45000 – ПЛС 127/05 и допълнени на основание техническото състояние на локомотивите”

 

„Методика за оценка на офертите”

 

„Проект на договор”

 

Приложения - образци:

„Образец - Приложение № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка”

„Образец Приложение № 2 – Образец на „Техническо предложение””

 

„Образец Приложение № 3 – Образец на „Ценово предложение””

 

16.04.2019 г.

 Разяснения изх.№34-00-83/16.04.2019 г.

.

07.05.2019 г.

 

„Решение №6/03.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 03.05.2019 г

 

07.05.2019 г.

Разяснения изх.№35-00-219/07.05.2019 г.

 

10.05.2019 г.

Разяснения изх.№35-00-224/10.05.2019 г.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??