№ 01605-2019-0027 „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви от експлоатация, серии 44000 и 45000 /68Е/, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“, открита с Решение № 36/11.11.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.11.2019 г.

 

14.11.2019 г.

Документация за участие:

1.   Решение за откриване на процедурата № 36/11.11.2019г.

2.   Обявление за обществената поръчка.

 

15.11.2019 г.

Документация за участие:

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата;

4. Технически условия за „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви от експлоатация, серии 44000 и 45000 /68Е/, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за тригодишен период“ и нормативни документи, правилници, инструкции, предписания, протоколи и размерни карти на  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, посочени в раздел III и IV на Технически условия”;

5. „Спецификация на нови части, възли и материали, определени за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти” на 10 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000, в допълнение на Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44000 и 45000 – ПЛС 127/05 и допълнени на основание техническото състояние на локомотивите;

6. Методика за оценка на офертите;

7. Проект на договор;

8. Приложения към техническите условия за извършване на капитален ремонт;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

  1. . Приложения № 2 – Образец на „Техническо предложение”;

3. Приложения № 3 – Образец на „Ценово предложение”;  

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??