Обществена поръчка с предмет: №01605-2018-0003 „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”.Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №4/12.02.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2018г.

„Решение №4/12.02.2018г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” – Приложение А и нормативни документи на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, визирани в раздел ІІІ от Технически изисквания

„Проект на договор”

„Образци на документи”

 

23.02.2018 г.

Разяснения изх. № 03-10-31/23.02.2018 г.

 

06.03.2018г.

Разяснения № 35-00-83/06.03.2018г.

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??