№ 01605-2017-0012 “Извършване на подемен ремонт на електрически локомотиви серии 44 и/или 45, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за 6 месечен период”, открита с Решение № 15/04.04.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.04.2017г.

 

“Решение № 15/04.04.2017г. за откриване на процедурата”

”Обявление за поръчка – комунални услуги”

07.04.2017г.

“Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

“Техническите изисквания и нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, измервателни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП” ЕООД/”

“Проект на договор”

“Документация за участие”

 

07.06.2017г.

“Протокол №1 от 10.05.2017г.”

 

23.06.2017г.

“Протокол №2 от 20.06.2017г.”

„Решение №17/23.06.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор”

 

04.07.2017г.

“ПОКАНА №03-37-50/04.07.2017г.”

11.08.2017г.

Доклад по чл.60 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки  

 Решение № 23/11.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

18.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги”

„Договор №190/11.09.2017г. за обособени позиции №1 и №2”

“Техническите изисквания и нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, измервателни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП” ЕООД/”

 

08.08.2018 г.

Информация за приключил договор

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??