№ 01605-2017-0012 “Извършване на подемен ремонт на електрически локомотиви серии 44 и/или 45, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за 6 месечен период”, открита с Решение № 15/04.04.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.04.2017г.

 

“Решение № 15/04.04.2017г. за откриване на процедурата”

”Обявление за поръчка – комунални услуги”

07.04.2017г.

“Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

“Техническите изисквания и нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, измервателни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП” ЕООД/”

“Проект на договор”

“Документация за участие”

 

07.06.2017г.

“Протокол №1 от 10.05.2017г.”

 

23.06.2017г.

“Протокол №2 от 20.06.2017г.”

„Решение №17/23.06.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор”

 

04.07.2017г.

“ПОКАНА №03-37-50/04.07.2017г.”

11.08.2017г.

Доклад по чл.60 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки  

 Решение № 23/11.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

18.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги”

„Договор №190/11.09.2017г. за обособени позиции №1 и №2”

“Техническите изисквания и нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, измервателни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП” ЕООД/”

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??