№ 01605-2019-0008 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146, 44 120, 44 158 и 44 202”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №9/04.04.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.04.2019г.

 

08.04.2019г.

 

“Решение № 9/04.04.2019г. за откриване на процедурата”

“Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

09.04.2019г.

 

“Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

“Технически условия към обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146, 44 120, 44 158 и 44 202” 

“Методика за оценка на офертите” 

“Проект на договор” 

“Образци на документи”

 

03.05.2019г.

“Разяснения с изх. № 35-00-215/03.05.2019г.” 

 

 

07.05.2019г.

 

 “Решение №5/03.05.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на 03.05.2019г.

 

 

10.05.2019г.

 “Разяснения с изх. № 35-00-227/10.05.2019г.” 

Debug: ??x??