№ 01605-2017-0001 “Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД”. Процедура Договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 1/03.01.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.01.2017г.

 

Пазарни консултации на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП

 

Документи за участие

1.Решение № 1 /03.01.2017г. за откриване на процедурата

 

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

 

09.01.2017г.

3.Нормативни документи на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

4. Документация за участие

  

17.01.2017г. 

Информация при производство по обжалване

 

02.02.2017г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 

03.02.2017г.

Разяснение изх.№35-00-20/03.02.2017г.

 

13.02.2017г. 

1)“Разяснение изх.№35-00-68/13.02.2017г. ”

2 ) „Приложение №1 към Разяснение изх.№35-00-68/13.02.2017г. ”

 

20.02.2017 г.
„Разяснение изх.№35-00-68a/20.02.2017г.”

 

27.02.2017г.

Разяснение изх.№ 35-00-101/27.02.2017г.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??