№ 01605-2019-0037 „Наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на пет обособени позиции”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №45/19.12.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 23.12.2019 г.

23.12.2019 г.

Решение № 45/23.12.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

27.12.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на пет обособени позиции”;

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Приложения № 2.1 ÷ № 2.5 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №5

Приложения № 3.1 ÷ № 3.5 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №5

 

 06.01.2020 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие  изх. №03-10-1/06.01.2020 г.

 

08.01.2020 г.

​Решение №1/06.01.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 06.01.2020 г.

 

14.01.2020 г.

​Протокол №1/13.01.2020 г.

 

22.01.2020 г. 

Съобщение

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??