№ 01605-2019-0021 „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози ЕООД за срок от три години”, съдържаща 3 /три/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №26/26.08.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.08.2019 г.

29.08.2019 г.

Решение № 26/26.08.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация и технически изисквания за „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози ЕООД за срок от три години”, с приложени към нея: Списък на обектите на Възложителя за транспортиране на ценни пратки /пари/ по обособена позиция № 1  – Приложение 1, Списък на обектите на Възложителя за транспортиране на ценни пратки /пари/ по обособена позиция № 2  – Приложение 2 и  Списък на обектите на Възложителя за транспортиране на ценни пратки /пари/ по обособена позиция № 3  – Приложение 3;

 Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи - от приложение № 2.1 ÷ № 3.3

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??