УНП в РОП № 01605-2017-0027 “Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, процедура на публично състезание по ЗОП, открита с Решение №34/16.10.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 16.10.2017г.

1.“Решение № 34/16.10.2017г. за откриване на процедурата”

2.“Обявление за поръчка – комунални услуги”

3.“Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4.“Техническата спецификация за планов ремонт на 6 бр. пътнически вагони за междурелсие 760 мм”

5.“Проект на договор”

6.“Образци”

 

28.11.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

14.12.2017г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите ”

„Решение №33/14.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

29.01.2018г.

1. „Обявление за възложена поръчка-комунални услуги”

 

2. „Договор №22/25.01.2018г. ”

 20.08.2018 г.

Обявление за изменение на договор

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??