№ 01605-2019-0012 „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“, съдържаща 27 /двадесет и седем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №14/17.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 20.05.2019 г

20.05.2019 г.

 „Решение № 14/17.05.2019 г. за откриване на процедурата”

 „Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

22.05.2019 г.

Документация за участие:

 

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

 

„Техническа спецификация към поръчката при извършване на извънреден транспорт”

 

„Схема на обособените позиции в границите на пътническите центрове в жп мрежа”

 

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

 

„Проект на договор”

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

 

Приложение №1 – „Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка”

 

Приложения № 2.1 ÷ № 2.27 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №27

 

Приложения № 3.1 ÷ № 3.27 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №27

 

19.07.2019 г.

Протокол №2/18.07.2019 г.

 

09.08.2019 г.

​Съобщение

Debug: ??x??