№ 01605-2017-0024 „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 31/26.09.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.09.2017г.

 

Решение №31/26.09.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

Документация за участие:

1.Условия за участие в публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.
2.Техническа спецификация за „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.
3.Схема на обособените позиции в границите на пътническите центрове в железопътната мрежа.
4.Проект на договор.
5.Образци на документи.

 

01.11.2017 г.

Протокол № 1/19.10.2017г.

 

14.11.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

 

11.12.2017г.

  1. „Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите ”
  2. „Решение №32/11.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции
  3. „Решение №12/11.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №3, №4, №5, №6, №11, №12 и №17”.

28.12.2017 г.

 Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №3, №4, №5, №6, №11, №12 и №17

 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??