№ 01605-2017-0013 „Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НКЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №17/04.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 04.04.2017 г.

 

 

„Решение №17/04.04.2017 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-60/04.04.17 г.”

„Приложения към поканата за участие”

 

21.04.2017 г.

„Решение №1/21.04.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

 

05.05.2017 г.
„Доклад на комисията по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

„Решение №13/05.05.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка” 

 

12.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП от АОП

 

29.05.2017 г.

„Договор № 129/19.05.2017 г.”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

 

Debug: ??x??