№ 01605-2016-0028 „Проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица“ собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №44/05.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.12.2016 г.


Пазарни консултации, на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП

Решение №44/05.12.2016 г. за откриване на процедурата  

Обявление за обществената поръчка


Технически изисквания за проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица, заедно с приложени чертежи на 4 броя ремонтни халета

Методика за определяне на комплексната оценка

Проект на договор

Документация за участие

 

22.12.2016 г.

Разяснения изх.№03-04-564/22.12.2016 г.

 

26.01.2017 г.

Протокол №1/04.01.2017 г.

Протокол №2/10.01.20107 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??