№ 01605-2016-0028 „Проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица“ собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №44/05.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.12.2016 г.


Пазарни консултации, на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП

Решение №44/05.12.2016 г. за откриване на процедурата  

Обявление за обществената поръчка


Технически изисквания за проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица, заедно с приложени чертежи на 4 броя ремонтни халета

Методика за определяне на комплексната оценка

Проект на договор

Документация за участие

 

22.12.2016 г.

Разяснения изх.№03-04-564/22.12.2016 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??