№ 01605-2017-0039 "Ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45". Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №47/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.12.2017 г.

29.12.2017 г.

 

1Решение за откриване на процедурата № 47/29.12.2017 г.

2.  Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

4.Техническа спецификация за „Основен ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45”;

5.Технически изисквания за „Ремонт на осем броя тягови трансформатори с № №0947003, №0950428, №0945288, №0953495, №0942778, №0933828, №0945294, и №0962930, за електрически локомотиви серия 44 и 45 ”, делима на 8 /осем/ обособени позиции, и приложения към тях.

6.Таблица за необходимите количествата свежо трансформаторно масло;

7.Проект на договор.

8. Образци на документи

 

29.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

14.02.2018 г.

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Решение № 4/14.02.2018 г.на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

 

22.03.18 г.

Договор № 53/14.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции от №1 до №8

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??