№ 01605-2017-0039 "Ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45". Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №47/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.12.2017 г.

29.12.2017 г.

 

1Решение за откриване на процедурата № 47/29.12.2017 г.

2.  Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

4.Техническа спецификация за „Основен ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45”;

5.Технически изисквания за „Ремонт на осем броя тягови трансформатори с № №0947003, №0950428, №0945288, №0953495, №0942778, №0933828, №0945294, и №0962930, за електрически локомотиви серия 44 и 45 ”, делима на 8 /осем/ обособени позиции, и приложения към тях.

6.Таблица за необходимите количествата свежо трансформаторно масло;

7.Проект на договор.

8. Образци на документи

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??