№01605-2019-0005 „Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 6/14.02.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2019г.

 

14.02.2019г.

„Решение за откриване на процедурата № 6/14.02.2019г.”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата” 

„Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” за двугодишен период 2019/2020г. ” 

„Проект на договор”​

„Образци на документи” 

 

01.03.2019г.

 

Разяснение с изх. № 35-00-93/01.03.2019г.

 

 

Debug: ??x??